img

Poslamaýan polatdan ýasalan desgalar, opsiýa üçin dürli esbaplar


 • Bazar:Bütindünýä
 • Material:Qualityokary hilli poslamaýan polat SUS304 / SUS316.Alýumin, agaç, bambuk, plastmassa we ş.m.
 • Ölçegi:Bazardaky umumy ululyk / lýuboý / müşderiler tarapyndan düzülen ululyga doly laýyk gelýär.
 • Jemleýji:Çotga / atlas / ýalpyldawuk (Aýna) / Chrome / Reňkli (gara, ak, altyn, mis we ş.m.)
 • Mysal:nusgalar 7 günüň içinde taýýar bolup biler.
 • LOGO:Lazer LOGO / Film LOGO / Çap etmek LOGO hoş geldiňiz!
 • Gurluşyň wagty:10-30 gün, mukdaryna we üstki gutarşyna görä.
 • Ibermek:“Express” -i, otly gatnawlaryny, howa gatnawlaryny, deňiz gatnawlaryny dünýäniň çar künjegine tertipleşdirmäge kömek ediň!
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Düşündiriş

  1. Süzgüçler:Zeýkeş deşikleriniň ululygyndaky dürli süzgüçler, D60mm D90-dan D180mm-a çenli, tegelek görnüşde ýa-da inedördül görnüşde, turbalary we dürli milli bazar standartlarynyň üstaşyr geçmegini goldaýan, birmeňzeş reňkli lýubkalara reňkli bolup biler!

  S-01

  Halfarym poslamaýan polat süzgüç

  S-02

  Bütin poslamaýan polat sebet süzgüç

  S-03

  Bütin poslamaýan polat sebet süzgüç

  S-04

  Bütin poslamaýan polat sebet süzgüç

  S-05

  Awstraliýa uzyn

  S-05

  Awstraliýa süzgüçli gysga

  S-06

  Kwadrat süzgüç

  Singleeke lýubkalar üçin ýumşak turba bilen süzgüç

  Jübüt lýubkalar üçin gaty turba bilen süzgüç

  Jübüt lýubkalar üçin ýumşak turba bilen süzgüç

  Jübüt lýubkalar üçin gaty turba bilen süzgüç

  Açylýan süzgüç

  -Okarky süzgüç

  2. Aşakdaky gözenekler:Poslamaýan polat çyzyklaryň diametri 3 mm-den 8mm-e çenli, çüýşeli jamlaryň düýbüni ýapmak üçin niýetlenen, amatly arassalamak üçin gap-gaç ýuwýan maşynyň içine laýyk gelýär, çüýşäniň gabyna ajaýyp kostýum, beýleki görnüş we reňkler bilen garşylanýar!

  Garaşsyz aýaklar we aç-açan gorag rezin ýeň

  Dykyz tor we garaşsyz aýaklar we gara gorag rezin ýeň

  Dykyz tor we umumy aýaklar we gara gorag rezin ýeň

  Umumy tor we umumy aýaklar we gara gorag rezin ýeň

  3. Kolanderler:Wagtyň geçmegi bilen iň oňat çydamlylygy üpjün etmek üçin, 304 poslamaýan polatdan ýasalan aşhana lýubkalary üçin ähli kolanderler, lýubkalara iň oňat kostýum, aýyrmak, elýeterli görnüşi we reňkleri düzmek barada aladalanman, aşhana çüýşesinde aňsatlyk bilen ýerleşýär!

  Agaç tutawaçlar bilen poslamaýan polat kolander

  Plastmassa tutawaçly poslamaýan polat kolander

  Garaşsyz aýaklar we aç-açan gorag rezin ýeň

  Amazon poslamaýan polatdan ýasalan çüýşäni satýar

  Halkara poslamaýan polatdan ýasalan lýubkalar

  Kwadrat uly göwrümli poslamaýan polat kolanderler

  4. Guradyjy gaplar:Dürli lýubkalaryň ululygyna we reňkine laýyk gelýän dürli ululyk we reňkler, Uçlaryna süýşmeýän silikon tutawaçly ýokary derejeli poslamaýan polatdan ýasalan, gaty berk we çydamly, her gün ulanylyp bilner we ýyllar boýy poslamaz. hasap ýerini süpürmän, aşhanaňyza arassa saklaň.Şeýle hem eliňize zyýan bermez ýa-da lýubkany çyzyp bilmez. placeeri we ammary tygşytlamak üçin aňsatlyk bilen togalanyň.

  Kwadrat poslamaýan polat turbalary togtadýan guradyjy raf

  Tegelek poslamaýan polat turbalar togalanýan guradyjy raf

  Reňkli togalanýan guradyjy raf

  5. Sabyn dispenseri:Poslamaýan polatdan we plastmassadan ýasalan aşhana çüýşesi üçin sabyn dispenseri.Reňkli bolup, has uzyn turba bilen goşup bolýar.

  Halfarym poslamaýan polatdan sabyn dispenseri

  Bütin poslamaýan polatdan ýasalan sabyn dispenseri

  Saýlamak üçin uzyn turbalar

  Reňkli kelleli sabyn sabyn dispenseri

  6. Gap-gaç guratmak üçin gap:Poslamaýan polatdan ýasalan, dürli lýubkalaryň ölçeglerine laýyk gelýän dürli ululyk, ýa-da dürli lýubkalara laýyk gelýän ölçeg.

  Simli poslamaýan polatdan ýasalan sebet

  Düzülip bilýän miweleri guratmak sebedi

  Gyzgyn satuw simli lýubkalar guradyjy sebet rafyny

  Poslamaýan polatdan ýasalan simli çüýşe gap

  7. Kesmek tagtasy:Agaçdan, bambukdan ýa-da plastmassadan ýasalan, lýuboý ölçeglerine laýyk, elýeterli LOGO belgisini belläň, elýeterli görnüşi düzüň!

  Sapele kesmek tagtasy

  Bambuk kesmek tagtasy

  Plastiki kesiş tagtasy

  Agaç kesmek tagtasy

  8. Kiçijik legen skameýkasy:Basseýndäki basseýn, skameýkaly legen, lýubkalar bilen ulanylýan dürli ownuk lýubkalar has köp işleýär ýa-da drena for üçin depäniň üstünde oturdyň!

  Basseýndäki basseýn, kiçijik lýubka şekilli kolander

  Aşaky deşikleri bolan uly legen üçin jam

  Inedördül lýuboý şekilli zeýkeşler, aňsat guratmak üçin taýaga gurulýar.

  Gözellik we aňsat zeýkeş üçin lýubkalary ýapmak üçin ulanylýan dürli ölçegli oturgyçlar

  Bukja

  Karton: aýratyn gaplama ýa-da karton paketini, elýeterli düzüň.

  img (1)
  img (2)
  img (3)
  img (4)
  img (5)

  Paket: Dürli paketler bar!

  1. Karton: aýratyn gaplamak

  img (1)
  img (2)
  img (3)
  img (4)
  img (5)

  Iş prosesi

  img (1)
  c2430de01

  Material

  c19519731

  Zawod

  b49972241

  Okuw ussahanasy

  Bazar we eltip bermek

  e6e1b131
  1

  Awtoulag transporty

  freight train

  Otly gatnawy

  2

  Okean ugratmak

  3

  Howa gatnawy


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň