Näme üçin elde ýasalan legenler?

El bilen ýasalan legenler barha meşhur bolýar.Näme üçin adamlar elde ýasalan lýubkalary saýlaýarlar?Deňeşdirilenden soň, elde ýasalan lýubkanyň aşakdaky artykmaçlyklary bar:

Daş görnüşi:

El bilen işleýän suw çüýşesi, sim çarçuwasynyň güýçli duýgusy, umumy gözelligi we jomartlygy we has güýçli iýerarhiýa duýgusy bilen tank korpusynyň içerki giňişligini keseligine giňeldýär.El bilen işleýän çeňňek göni we aşak, gyralary we burçlary we has berk gurluşy bilen.Uzalýan lýubka enjamlar bilen uzalýar.L burçly sim çarçuwasynyň iýerarhiki manysyny kepillendirip bilmez we umumy derejesi has pes bolar.Integrirlenen uzaldylan suw çüýşesiniň gyralarynyň köpüsiniň tegelek bolandygy sebäpli, basseýni gurnamaly däl, ýöne el bilen işleýän suw çüýşesi suwuň geçiş hadysasynyň öňüni alyp, basseýni aňsatlyk bilen astynda goýup biler.

Material galyňlygy:

El bilen ýasalan lýubka, lazer kesmek, metal egirmek we kebşirlemek arkaly 304 ýa-da 316 poslamaýan polatdan ýasalýar.El bilen ýasalan çukur, adatça, 1,2mm-1,5mm ýokary we aşaklygyna galyň.Käbir elementler zerur bolsa 2mm ýa-da ondanam köp bolup biler.Theöne maşyn çümmegi üçin, çukur uzalanda deň däl galyňlyk ýüze çykar.


Iş wagty: 21-2022-nji fewral