Hajathana polunyň zeýkeşini saýlamak maşgalalar üçin gaty möhüm bir zat, sebäbi hammam ulanylanda düşündirip bolmajak ysy alyp biljekdigimiz bilen baglanyşykly.Indi maşgalalarda gaty meşhur hajathana polunyň bir görnüşi bar.Ine, şu gün gürleşmek isleýän göze görünmeýän pol zeýkeşimiz.Görünmeýän pol zeýkeşleri näme?Görünmeýän poluň drena goody gowymy?

Görünmeýän pol zeýkeşleri ýokary hilli 304 poslamaýan polatdan ýasalýar.Gaty gurluşy, agyr agramy, galyň el duýgusy we owadan we sahy önümleri bar.Halkara material ülňülerine laýyklykda, ýokary poslama garşy we aşaga garşy funksiýalary, gowy ýelmeşmesi, birmeňzeş örtük, galyň görüş duýgusy we aýna ýaly açyk ýer reňki bar.

Material gowy poslama garşylygy bilen 8-den gowrak nikelden ýasalýar.Görünmeýän pol zeýkeşleri bilen adaty pol zeýkeşleriniň arasyndaky iň uly tapawut estetika.Görünmeýän pol zeýkeşleri pol plitalarynyň arasynda doly gizlenip bilner.

Görünmeýän pol zeýkeşleriniň artykmaçlyklary

1. Arassa we owadan: göze görünmeýän pol zeýkeşleri aýratyn önüm.Onuň esasy gurluşy umumy poluň drenajyna meňzeýär, ýöne daşky görnüşi hammamyň konkaw ýüzüne görä doly gabat gelýär.Gurnanyňyzda poluň drenajyny konkaw ýüzüne guruň we ony aýrylmaz örtük plastinka bilen ýapyň.Zeýkeşiň akmagyny üpjün etmek üçin gapak plastinkasy bilen töweregindäki keramiki plitalaryň arasynda has az boşluk bar.

Şeýlelik bilen, poluň zeýkeşleri düýbünden gizlenýär, hammamyň poly has doly görünýär we tutuş otag has owadan bolýar.

2. Smoothumşak zeýkeş: köp adam görünmeýän poluň zeýkeş meselesinden alada galýar.Aslynda, ulanylyşyna görä, onuň zeýkeş täsiri gaty bir tekiz.Poluň zeýkeşiniň özi ýere täsir etmese-de, ussat gurnama arkaly örtük plastinkasy daş-töweregi bilen gizlin boşlugy emele getirýär.

Öý hojalygynyň suwundan peýdalanmak meselesinde, ýuwunanyňyzda ýa-da kir ýuwýan maşynyň suwy gaçsa-da, suw boşlugyň zeýkeş kuwwatyndan ýokary bolmaz, şonuň üçin howuz bolmaz we hammamyň daşynda hapa suwlar akmaz.


Iş wagty: 21-2022-nji fewral